statut

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami  Psychicznymi- „A TO MY” na dzień 03 lipca 2017 r.

STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem
i Pokrewnymi Zaburzeniami  Psychicznymi- „A TO MY”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi ,,A TO MY’’ zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  Prawo o stowarzyszeniach, oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia 29 kwietnia 2003 r. a także niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie ,,A TO MY’’
 3. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej . Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i zostaje powołane na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.
 8. Działalność Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział II – Cele i formy działalności Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Propagowanie i wspieranie idei integracji osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi w społeczeństwie;
 • udzielanie osobom z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi pomocy organizacyjnej, socjalnej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej oraz duchowej;
 • wspieranie społecznej, edukacyjnej i zawodowej aktywności osób niepełnosprawnych;
 • promowanie współdziałania osób niepełnosprawnych z samorządem terytorialnym;
 • powołanie Koła Wolontariatu przy Stowarzyszeniu;
 • dokumentowanie dorobku współpracy stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami;
 • charytatywna pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, również członkom Stowarzyszenia oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wychowywanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami psychicznymi, w tym w szczególności:
 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. ochronę i promocję zdrowia;
 3. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 4. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 9. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie osób dotkniętych przypadłością psychiczną;
 • działalność wspomagająca krajoznawstwo oraz wypoczynek nienormatywnych dzieci i młodzieży;
 • działalność wspomagająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji oraz udział w niej osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu u osób gorzej funkcjonujących psychicznie;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;
 • prowadzanie działalności edukacyjnej, dydaktycznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej i doradczej;
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia;
 • nawiązanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w  celu wymiany doświadczeń;
 • prowadzenie działalności dobroczynnej;
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem  Stowarzyszenia;
 • wspieranie inicjatyw społecznych i zawodowych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży  oraz  tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego. Udzielanie materialnego, mentalnego i psychicznego wsparcia poprzez zapewnianie środków do życia, inspirowanie sposobów radzenia sobie w życiu i odnajdywania sensu;
 • powołanie placówki środowiskowej i edukacyjno-terapeutycznej w celu wspierania  dzieci i młodzieży z autyzmem i pokrewnymi  zaburzeniami psychicznymi;
 • kultywowanie polskości, patriotyzmu i tradycji narodowej poprzez inspirowanie i edukowanie osób, dla których jest dedykowana działalność statutowa;
 • tworzenie i wspieranie wydarzeń o charakterze sportowym, kulinarnym czy edukacyjnym z nastawieniem na promocję i ochronę zdrowia wśród osób dotkniętych niepełnosprawnością i ich rodzin;
 • szukanie miejsc pracy dla osób z zaburzeniami, przygotowywanie ich do podjęcia pracy, oraz motywowanie ich do rozpoczęcia bądź utrzymania ścieżki zawodowej;
 • pomoc matkom i kobietom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi, których prawa są łamane oraz pomoc w zakresie statutowym osobom dotkniętym chorobą psychiczną pośród mniejszości narodowych a także pielęgnowanie wolności i praw człowieka w formie wykładów i spotkań oraz np. sond społecznych bądź reportaży;
 • wyszukiwanie gałęzi przemysłu, inicjatyw społeczno-gospodarczych i strategii rozwoju działalności gospodarczych, w których mogą się odnaleźć osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • organizowanie inicjatyw i wydarzeń o charakterze lokalnym i wspólnotowym, których osoby z zaburzeniami będą szczególnym adresatem z racji podjętego tematu, stworzonego kontekstu lub zorganizowanej opieki;
 • prowadzenie terapii z udziałem zwierząt, wycieczek do zoo, wypraw przyrodniczych i zajęć zwiększających wrażliwość na przyrodę u osób z zaburzeniami;
 • uświadamianie, inspirowanie i informowanie społeczeństwa o naturze zaburzeń psychicznych.
 • udzielanie wsparcia merytorycznego i tworzenie pomocy informacyjnych przystępnych dla osób z zaburzeniami w celu ochrony ich praw jako konsumentów;
 • organizowanie szkoleń, konferencji, debat, szkółek, paneli dyskusyjnych i innych form spotkań o charakterze naukowym, edukacyjnym, oświatowym i wychowawczym;
 • komunikację oraz wymianę między specjalistami zajmującymi się terapią osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz tworzenie komunikatorów społecznych, narzędzi do nauki języka i wspierania komunikacji, budowanie kanałów oraz form współpracy i wymiany dla obywatelami Unii dotkniętych zaburzeniami psychicznymi;
 • uświadamianie, inspirowanie i informowanie społeczeństwa o naturze zaburzeń psychicznych oraz różna pomoc dla osób nimi dotkniętych;
 • organizowanie szkoleń, warsztatów i innych form zajęć edukacyjnych oraz wychowawczych. Tworzenie pomocy naukowych. Prowadzenie badań nad rozwijaniem oświaty i edukacji dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami;
 • organizowanie wycieczek, kolonii, gier miejskich, pomocy naukowych, zabawek i narzędzi wspomagających krajoznawstwo oraz umożliwiających wypoczynek dzieci i młodzieży z uwzględnieniem form integracji dzieci z zaburzeniami z dziećmi zdrowymi;
 • prowadzenie zajęć plastycznych, organizowanie konkursów, festiwali sztuki, wystaw, plenerów, rezydencji, warsztatów, pokazów, sesji, wykładów z historii sztuki, wycieczek i innych form ukierunkowanych na uczestnictwo w kulturze i sztuce, zwiększających świadomość znaczenia dóbr kultury oraz tradycji u osób z zaburzeniami. Wspieranie i tworzenie wszelkich form wspierających rozwój talentu artystycznego u osób z zaburzeniami;
 • prowadzenie zajęć sportowych, tworzenie wydarzeń, wyścigów, biegów przełajowych, meczów, olimpiad i innych form o charakterze sportowym. Udzielanie pomocy od integracji sensorycznej po motorykę, ćwiczenia wytrzymałościowe i rozwijające konkretne zdolności u osób z zaburzeniami, które są szczególnie utalentowane ruchowo i wykazują zdolności sportowe;
 • wypowiadanie się na forach, w artykułach i przy okazji różnych spotkań w celu inspirowania i propagowania idei wolontariatu;
 • organizowanie sprzętu, przestrzeni i środków a także zapewnianie zaplecza merytorycznego i informacyjnego dla organizacji pozarządowych mających statut organizacji pożytku publicznego lub wolontariatu w zakresie wspierającym osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

Rozdział III –  Członkowie ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, który złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Przyjęcie w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje dwóch członków  Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

  Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia ;
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 • korzystać z pomocy zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z  prawem głosu.

  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i  uchwał władz Stowarzyszenia;
 • czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Zarząd;
 • dbać o mienie Stowarzyszenia.

  Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptuje jego cele, która zadeklaruje pomoc  finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie i działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

  Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.

  Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
  realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia (lub innego gremium, np.: określonej liczby członków Stowarzyszenia).

  Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

  Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 • skreślania przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia ;
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wpierającego – osobę prawną;
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • Innych działań szkodliwych i szkodzących wizerunkowi oraz niezgodnych z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia .

  Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.  Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia :

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
 • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
 • Komisja Rewizyjna.

  Kadencja Władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

  W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
  Walne Zebrania mogą być:

 • Zwyczajne;
 • Nadzwyczajne;

  Zwyczajne walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków na piśmie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14dni przed terminem Walnego Zebrania.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy;
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 • na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

  Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

  Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

  W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie czasowym, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.

  Kompetencje Walnego Zebrania:

 • uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu wszystkich władz Stowarzyszenia;
 • wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 • ustalenie wysokości składek członkowskich;
 • podejmowanie uchwał w sprawach:
 1. zmiany statutu,
 2. rozwiązywania Stowarzyszenia,

  przeznaczenia jego majątku;

 • uchwalenie regulaminów wewnętrznych;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • nadawanie godności członka honorowego;
 • decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia;
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie budżetu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu może wybrać ze swojego grona Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

  Jeden członek Zarządu może pełnić jednocześnie funkcję Skarbnika i Sekretarza.

  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.

  Decyzje Zarządu są prawomocne, jeżeli podjęto je w obecności co najmniej połowy jego członków, zwykłą większością głosów. W wyjątkowych okolicznościach, gdy nie ma innej możliwości Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich, jak: telefon, poczta, poczta elektroniczna.

  Osobą prawnie odpowiadającą za sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu.

  Zarząd może zlecić wykonanie sprawozdania finansowego osobie, lub firmie zewnętrznej np. biuru rachunkowemu, podobnie jak może zlecić dowolne inne prace konieczne do realizacji celów statutowych.

  Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, przynajmniej raz w roku.

  Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

  Szczegółowe uprawnienia, organizacje pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

  Kompetencje Zarządu:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi;
 • zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych;
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 • sporządzenie sprawozdań z działalności;
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, preliminarzy budżetowych;
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 • ustalenie regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

  Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem.

  Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

  Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień;
 • wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania;
 • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 • zatwierdzenie ustalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia;
 • Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków;
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia;
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 • Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem;
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 • Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział V-Majątek Stowarzyszenia:

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 • nieruchomości;
 • ruchomości;

fundusze, wierzytelność i prawa majątkowe.

Na fundusze składają się:

– wpływy ze składek członkowskich;

– subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej;

– wpływy z działalności statutowej;

– dochody z majątku Stowarzyszenia;

– dotacje i kontrakty.

Dochód z działalności Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony  do podziału pomiędzy jego członków.

Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest Zarząd.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa uprawnionych jest dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.

Do składania oświadczeń woli, pism w sprawach Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa uprawnionych jest dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.

Zakazuje się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,;
 • przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu;
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VI – Postanowienia końcowe:

 1. Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 3. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, nienastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom, dla realizacji, których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.